หน้าแรก เกี่ยวกับภาควิชา อาจารย์และบุคลากร ติดต่อสอบถาม
      
 
 
เมนูหลัก
 
 
  นิสิตปัจจุบัน  
     
  นิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก)  
  นิสิตปีการศึกษา 2553 สาขาการศึกษาพิเศษ (ภาคในเวลาราชการ)  
 
ลำดับที่ เลขประจำตัวนิสิต ชื่อ - นามสกุล
1 53199120009 นางสาวกัลยาณี อินต๊ะสิน
2 53199120010 นางสาวเกศรินทร์ ศรีธนะ
3 53199120013 นางสาวธิดารัตน์ ศักดิ์วีระกุล
4 53199120016 นางสาวอัญชลีพร ลพประเสริฐ
 
     
  นิสิตระดับมหาบัณฑิต (ปริญญาโท)  
  นิสิตปีการศึกษา 2553 สาขาการสอนผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน (ภาคในเวลาราชการ)  
 
ลำดับที่ เลขประจำตัวนิสิต ชื่อ - นามสกุล
1 53199110012 นางสาวทิพย์สุดา วิจิตรเอกฉันท์
2 53199110013 นางสาวธนาทิพย์ ทองประศาสน์
3 53199110014 นางสาวประภาพร บวกหาร
 
     
  นิสิตปีการศึกษา 2553 สาขาการศึกษาสำหรับเด็กปัญญาเลิศ (ภาคในเวลาราชการ)  
 
ลำดับที่ เลขประจำตัวนิสิต ชื่อ - นามสกุล
1 53199110016 นางสาวทิราวรรณ เดชชูตระกูล
2 53199110239 นางสาวสิริภัทรา ธานีรัตน์
3 53199110240 นางประภัทร์พร เศรษฐชยานนท์
 
     
  นิสิตปีการศึกษา 2553 สาขาการศึกษาสำหรับเด็กปัญญาเลิศ (ภาคนอกเวลาราชการ)  
 
ลำดับที่ เลขประจำตัวนิสิต ชื่อ - นามสกุล
1 53199130009 นางเจนเนตร นัยจิต
2 53199130010 นายณัฐวุฒิ นัยจิต
3 53199130011 นางสาวดลยา ศิริวัฒนานนท์
4 53199130012 นายติณห์ อิทธิพิริยะไพศาล
5 53199130014 นางสาวนันทพร แซ่เหลื่อง
6 53199130017 นางสาววรรณรัตน์ อนันต์วัฒนสุข
7 53199130018 นายวันชัย พุแค
8 53199130019 นางสาววิมลมาลย์ ธิพรพันธ์
9 53199130020 นางสาวศิรินภา ชิ้นทอง
10 53199130409 นางสาวอภิญญา ขนเต้
11 53199130410 นายณฐกรณ์ ดำชะอม
 
     
  นิสิตปีการศึกษา 2552 สาขาการเรียนร่วมระหว่างเด็กที่มีความต้องการพิเศษกับเด็กปกติ (ภาคในเวลาราชการ)  
 
ลำดับที่ เลขประจำตัวนิสิต ชื่อ - นามสกุล
1 52199110083 นางสาวเอื้อมพร โชคสุชาติ
 
     
  นิสิตปีการศึกษา 2552 สาขาการเรียนร่วมระหว่างเด็กที่มีความต้องการพิเศษกับเด็กปกติ (ภาคนอกเวลาราชการ)  
 
ลำดับที่ เลขประจำตัวนิสิต ชื่อ - นามสกุล
1 52199130188 นางสาวกนกทิพย์ ปินะพัง
2 52199130191 นางสาวเด่นนภา ผันเผื่อน
3 52199130193 นายนพดล ฤมิสตรี
4 52199130194 นายเนติ พงศ์ศรี
5 52199130195 นางสาวพัชรา แผนสท้าน
6 52199130196 นางสาวพัชรีภรณ์ สงครามรอด
7 52199130197 นางสาวพีรญา เตชรัตน์
8 52199130198 นางสาวแพรว อมรรังสฤษดิ์
9 52199130199 นางสาววรรณนภา บุญลาโภ
10 52199130200 นางสาววรัญนิตย์ จอมกลาง
11 52199130202 นางสาวสวิชญา วิเชียรฉันท์
12 52199130204 นางสาวสุนทรี บุญจันทร์
13 52199130205 นางสาวสุวิมล อภินันทนากุล
14 52199130206 นางสาวอรอุมา เพชรนุ้ย
15 52199130207 นางสาวอัญชลี ชื่นชัยมงคล
 
     
  นิสิตปีการศึกษา 2551 สาขาการเรียนร่วมระหว่างเด็กที่มีความต้องการพิเศษกับเด็กปกติ (ภาคในเวลาราชการ)  
ลำดับที่ เลขประจำตัวนิสิต ชื่อ - นามสกุล
1 51199110075 น.ส. ชิตินันท์ สุขวิเศษ
2 51199110076 นาง ธนิดา รักษนคร ไพเพอร์
3 51199110077 น.ส. นุชนาฏ สุขเกตุ
4 51199110078 น.ส. พรนิภา โกมลนิมิ
5 51199110079 น.ส. ศิวพร ธีรลดานนท์
     
  นิสิตปีการศึกษา 2550 สาขาการศึกษาสำหรับเด็กปัญญาเลิศ (ภาคในเวลาราชการ)  
 
ลำดับที่ เลขประจำตัวนิสิต ชื่อ - นามสกุล
1 50199050150 นางสาวมนัสนันท์ จุ่นบุญ
2 50199050151 นางสาวยุวนา ไขว้พันธ์
3 50199050153 นางสาววิชุดา แดนเมือง
4 50199050156 นางสาวอุษาวดี ณ พัทลุง
 
     
  นิสิตปีการศึกษา 2550 สาขาการสอนผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน (ภาคในเวลาราชการ)  
 
ลำดับที่ เลขประจำตัวนิสิต ชื่อ - นามสกุล
1 50199050157 นางสาวจีรนันท์ พูลสวัสดิ์
2 50199050159 นางสาวธราภรณ์ คงสี
3 50199050160 นางสาวธิดารัตน์ พานพ่วง
4 50199050161 นางสาวรักษ์สิริ แพงป้อง
5 50199050162 นางสาวสุภัสสรา จตุโชคอุดม
6 50199050163 นางสาวรัสรินทร์ ไพบูลย์ธำรงกุล
7 50199050164 นางสาวสวิตตา ทองเยื้อน
 
     
 
 
 
ภาควิชาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)
สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0-2649-5289

Department of Special Education, Faculty of Education, Srinakharinwirot University
Sukhumvit 23, Bangkok 10110
Tel & Fax : (662) 6495289
Copyright © 2010 Department of Special Education, SWU