หน้าแรก เกี่ยวกับภาควิชา อาจารย์และบุคลากร ติดต่อสอบถาม
      
 
 
เมนูหลัก
 
 
  งานวิจัย  
     
รายงานการวิจัย เรื่อง   การสำรวจเด็กที่อยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการมีปัญหาทางการเรียนรู้ของโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว จังหวัดเชียงราย

บทคัดย่อ
Abstract
Identification of Children at Risk with Learning Disabilities in Tessaban 2 Nongboa School in Chiangrai Province
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดารณี ศักดิ์ศิริผล
ภาควิชาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กันยายน 2552
 
รายงานการวิจัย เรื่อง   การพัฒนาแบบทดสอบการพูดไม่ชัดสำหรับเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา

บทคัดย่อ
Abstract
The Development of an Articulation Test for Children in Early Childhood and in Primary School
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดารณี ศักดิ์ศิริผล
ภาควิชาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตุลาคม 2551
 
 
 
 
 
ภาควิชาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)
สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0-2649-5289

Department of Special Education, Faculty of Education, Srinakharinwirot University
Sukhumvit 23, Bangkok 10110
Tel & Fax : (662) 6495289
Copyright © 2010 Department of Special Education, SWU