หน้าแรก เกี่ยวกับภาควิชา อาจารย์และบุคลากร ติดต่อสอบถาม
      
 
 
เมนูหลัก
 
 
  ข่าวและกิจกรรม ปีการศึกษา 2553  
 
 
อวยพรปีใหม่อธิการบดี
(10 มกราคม 2554)
เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2554 โครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษและเด็กที่มีความต้องการพิเศษแห่งชาติ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดารณี ศักดิ์ศิริผล ประธานโครงการฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์ และบุคลากรในโครงการฯ ได้พร้อมใจกันร่วมมอบกระเช้าและกราบสวัสดีปีใหม่แด่ศาสตราจารย์ ดร. วิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2554...อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
 
 
 
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
(8 มกราคม 2554)
ภาพบรรยากาศกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2554...อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
 
 
 
ศิษย์เก่าดีเด่นภาควิชาการศึกษาพิเศษ ปี 2553
(16 กันยายน 2553)
ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล อุดมพิริยะศักย์ ที่ได้รับคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นของภาควิชาการศึกษาพิเศษ ในปี 2553 เนื่องในวันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี 16 กันยายน พ.ศ. 2553...อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
 
 
 
นิสิตระดับปริญญาตรีไปศึกษาดูงาน
(10 กันยายน 2553)
นิสิตระดับปริญญาตรีไปศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2553 นิสิตได้ร่วมเรียนรู้ภาษามือจากอาจารย์ญาดา ชินะโชติ และนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน...อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
 
 
 
รางวัลแห่งความภูมิใจ
(31 สิงหาคม 2553)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์ ประธานโครงการเด็กที่มีความสามารถพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้ารับประทานโล่เกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ จาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เนื่องในโอกาสครบ 70 ปี สำนักงานอาสากาชาด...อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
 
 
 
การอบรม เรื่อง กระบวนการวินิจฉัยเชิงสร้างสรรค์
(25 สิงหาคม 2553)
ภาควิชาการศึกษาพิเศษจัดการอบรม เรื่อง กระบวนการวินิจฉัยเชิงสร้างสรรค์ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2553 ณ ภาควิชาการศึกษาพิเศษ อาคารเรียนรวม ชั้น 5 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีรองศาสตราจารย์ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร เป็นวิทยากร...อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
 
 
 
สัมมนาการจัดการเรียนการสอนรายวิชาชีพครู
(21 สิงหาคม 2553)
ภาควิชาการศึกษาพิเศษจัดกิจกรรม ธรรมาภิวัฒน์กับการศึกษา เมื่อวันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2553 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
 
 
 
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2553
(24 มิถุนายน 2553)
ภาควิชาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2553 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2553 ตั้งแต่เวลา 9.00 - 12.00 น....อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
 
<< ข่าวและกิจกรรม ปีการศึกษา 2554
 
 
 
ภาควิชาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)
สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0-2649-5289

Department of Special Education, Faculty of Education, Srinakharinwirot University
Sukhumvit 23, Bangkok 10110
Tel & Fax : (662) 6495289
Copyright © 2010 Department of Special Education, SWU