หน้าแรก เกี่ยวกับภาควิชา อาจารย์และบุคลากร ติดต่อสอบถาม
      
 
 
เมนูหลัก
 
 
  อาจารย์และบุคลากรประจำภาควิชาการศึกษาพิเศษ  
 
 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริพันธ์ ศรีวันยงค์ (รักษาราชการแทนหัวหน้าภาควิชา)
คุณวุฒิสูงสุด กศ.ด. (การศึกษาพิเศษ)
สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ประเทศไทย
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.
โทร.02-6495289
Email Address: sriwanyongparn@yahoo.com
 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์
คุณวุฒิสูงสุด Ph.D. Special Ed. (Gifted)
สถาบัน University of Pittsburgh, U.S.A.
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
โทร.02-6495000 ต่อ 5632
Email Address: usanee_anu@yahoo.com
 

 

รองศาสตราจารย์ ดร. ดารณี ศักดิ์ศิริผล
คุณวุฒิสูงสุด กศ.ด. (การศึกษาพิเศษ)
สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ประเทศไทย
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ดร.
โทร.02-6495289
Email Address: daranee@swu.ac.th
 

 

อาจารย์ ประพิมพ์พงศ์  วัฒนะรัตน์
คุณวุฒิสูงสุด กศ.ม. (การศึกษาพิเศษ)
สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ประเทศไทย
ตำแหน่ง อาจารย์
Email Address: nangfa_p@hotmail.com
 
  อาจารย์ พัชรีวรรณ คุณชื่น
คุณวุฒิสูงสุด กศ.ม. (การศึกษาพิเศษ)
สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ประเทศไทย
ตำแหน่ง อาจารย์
Email Address: patchreewan.swu@gmail.com
 
  อาจารย์ บัณฑิตา ลิขสิทธิ์
คุณวุฒิสูงสุด กศ.ม. (การศึกษาพิเศษ)
สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ประเทศไทย
ตำแหน่ง อาจารย์
Email Address: bunthita09@hotmail.com
 
 
 
   
 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ตำแหน่งและรายชื่อคณาจารย์ คุณวุฒิทางการศึกษา
ผศ. ดร. อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์ Ph.D. (Special Education, Gifted and Talented Children)
ผศ. ดร. พาสนา จุลรัตน์ Ph.D. (Educational Psychology)
อาจารย์ ดร. สุวพร เซ็มเฮง Ph.D. (Educational Research and Evaluation)
 
อาจารย์ประจำหลักสูตร
ตำแหน่งและรายชื่อคณาจารย์ คุณวุฒิทางการศึกษา
ผศ. ดร. อุษณีย์  อนุรุทธ์วงศ์ Ph.D. (Special Education, Gifted and Talented Children)
รศ. ดร. ดารณี ศักดิ์ศิริผล กศ.ด. (การศึกษาพิเศษ)
ผศ. ดร. พาสนา จุลรัตน์ Ph.D. (Educational Psychology)
ผศ.ดร. ทศวร มณีศรีขำ กศ.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร์)
อ. ดร. สุวพร เซ็มเฮง Ph.D. (Educational Research and Evaluation)
อ.ดร. สุวิมล กฤชคฤหาสน์ ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา)
 
 
 
 
 
 
 
ภาควิชาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)
สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0-2649-5289

Department of Special Education, Faculty of Education, Srinakharinwirot University
Sukhumvit 23, Bangkok 10110
Tel & Fax : (662) 6495289
Copyright © 2010 Department of Special Education, SWU