หน้าแรก เกี่ยวกับภาควิชา อาจารย์และบุคลากร ติดต่อสอบถาม
      
 
 
เมนูหลัก
 
 
  หลักสูตรการศึกษา  
 
หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรใหม่ที่คาดว่าจะเปิดในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554

ชื่อหลักสูตร

การศึกษามหาบัณฑิต/ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์

ระดับมหาบัณฑิต

ภาษาไทย : หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์
ภาษาอังกฤษ : Master of Education Program in Research and Development on Human Potentials

ระดับดุษฎีบัณฑิต

ภาษาไทย : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์
ภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in Research and Development on Human Potentials

แขนงวิชาการศึกษาพิเศษ (Special Education)

ประกอบด้วย

1) การศึกษาพิเศษสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน (Special Education for the Hearing Impaired)

2) การศึกษาพิเศษสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา (Special Education for Persons with Intellectual Disabilities)

3) การศึกษาพิเศษสำหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษ (Special Education for the Gifted and Talented)

4) การศึกษาพิเศษสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องระดับไม่รุนแรง (Special Education for Mildly Handicapped Persons)

นอกจากนี้ภาควิชาการศึกษาพิเศษได้เปิดสอนรายวิชาพื้นฐานวิชาชีพครูให้กับนิสิตระดับปริญญาตรี คือ วิชา ศษ 324 การศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

กศ.ม.
ปร.ด.
 
การรับนิสิต
 
อาจารย์ประจำหลักสูตร
 
นิสิต
 
กิจกรรมนิสิต
 
 
 
 
 
ภาควิชาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)
สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0-2649-5289

Department of Special Education, Faculty of Education, Srinakharinwirot University
Sukhumvit 23, Bangkok 10110
Tel & Fax : (662) 6495289
Copyright © 2010 Department of Special Education, SWU