หน้าแรก เกี่ยวกับภาควิชา อาจารย์และบุคลากร ติดต่อสอบถาม
      
 
 
เมนูหลัก
 
 
  การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "Family Centered Approach to Communication Intervention"  
     
 

ภาควิชาการศึกษาพิเศษ ร่วมกับ Texas A&M International University ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Family Centered Approach to Communication Intervention เมื่อวันที่ 22 - 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ณ ห้องประชุม ชั้น 8 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

  1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจ และเทคนิคต่างๆ ในการช่วยเหลือกระตุ้นพัฒนาการทางภาษาและการพูดในระยะแรกเริ่มแก่เด็กที่มีความล่าช้าทางภาษาและการพูด
  2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทของครอบครัวซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่สุดในการช่วยพัฒนาการทางภาษาและการพูด

จากการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ มีผู้เข้ารับการประชุมเชิงปฏิบัติการจำนวนทั้งสิ้น 139 คน

 
 
     
 
     
 
     
   
 
 
 
 
ภาควิชาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)
สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0-2649-5289

Department of Special Education, Faculty of Education, Srinakharinwirot University
Sukhumvit 23, Bangkok 10110
Tel & Fax : (662) 6495289
Copyright © 2010 Department of Special Education, SWU