หน้าแรก เกี่ยวกับภาควิชา อาจารย์และบุคลากร ติดต่อสอบถาม
      
 
 
เมนูหลัก
 
 
  ศิษย์เก่าดีเด่น  
     
ศิษย์เก่าดีเด่นปี 2552
 
อาจารย์สมบูรณ์ อาศิรพจน์
 
ชื่อ – นามสกุล   สมบูรณ์ อาศิรพจน์
 
วัน/เดือน/ปีเกิด   27 มิถุนายน 2553
 
ที่อยู่ปัจจุบัน / สามารถติดต่อได้
    บ้านเลขที่ 9 ซอยลาดพร้าว 101 ซอย 42 แยก 15 (เทพทวี) ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10240
โทรศัพท์ 0-8944-1564
 
สถานที่ทำงาน
    ศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง โทรศัพท์ 0-2247-4686 โทรสาร 0-2247-4685
 
ประวัติการศึกษา
 
 1. การศึกษาบัณฑิต ปีที่จบ 2522 สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พิษณุโลก)
 2. การศึกษามหาบัณฑิต ปีที่จบ 2542 สาขาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประวัติการทำงาน
 
 1. ครูโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพมหานคร
 2. ครูโรงเรียนสอนคนหูหนวกจังหวัดตาก
 3. ครูโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์
 4. รองผู้อำนวยการ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดตาก
 5. ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
 
ตำแหน่ง/หน้าที่การงานในปัจจุบัน
 
 1. ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร ดูแลและจัดการให้การศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ใต้บังคับบัญชา จำนวน 126 คน มีโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม จำนวน 110 โรงเรียน
 2. กรรมการมูลนิธิคุณพุ่ม ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี (ปี 2550-2552) รับผิดชอบดำเนินการจัดสรรทุนการศึกษาให้กับเด็กพิเศษทั่วประเทศ 8,000 กว่าทุน มูลค่า 53 ล้านบาทต่อปี และจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กพิการ และผู้ปกครองในด้านต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ ศิลปะ ฯลฯ ปีละ 10 ล้านบาท
 3. เป็นรองประธานกรรมการมูลนิธิก้าวหน้า ซึ่งดำเนินการช่วยผู้ยากไร้และเด็กในชุมชนแออัด
 4. เป็นกรรมการพิจารณาการศึกษาสำหรับเด็กพิการของมูลนิธิวิทยุการบินปีละ 190 ทุน มูลค่ากว่า 1 ล้านบาท
 5. เป็นกรรมการคัดเลือกผู้พิการสาขาบกพร่องทางการเห็นเพื่อรับประทานโล่คนพิการดีเด่นจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ (จัดโดยสภาสงคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย)
 6. กรรมการและเลขานุการสมาคมแอลดีแห่งประเทศไทย
 7. เป็นกรรมการจัดตั้ง Special Unit ซึ่งเป็นหน่วยงานช่วยเหลือนักเรียนพิการเรียนร่วม
 8. ประสานหาทรัพยากรจัดทำสนามเด็กเล่นให้ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง
 
ผลงานดีเด่นในสาขาวิชาชีพ/รางวัล/ผลงานวิจัย/ฯลฯ
 
 1. ได้รับโล่จากมูลนิธิคุณพุ่ม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานมูลนิธิคุณพุ่ม ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง
 2. ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติครูผู้สอนเด็กพิการดีเด่น พร้อมใบเกียรติบัตร จากมูลนิธิการศึกษาพิเศษ โดยได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
 3. ได้รับเข็มสนองงานในโครงการของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (มอบโดยท่านอุดม เดชมณี ที่ปรึกษาด้านการช่วยเหลือผู้พิการ)
 4. ผู้บริหารดีเด่นระดับกลุ่มโรงเรียนของชาวศึกษาสงเคราะห์และศึกษาพิเศษ ประจำปี 2547
 5. เป็นผู้ทำคุณประโยชน์แก่บุคคลออทิสติกในโครงการสัมมนา ประเมินผลของกรมสุขภาพจิต
 6. รางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 7. วิจัยการให้ทุนการศึกษาของมูลนิธิคุณพุ่ม เพื่อพัฒนาคุณภาพเด็กพิการ
 8. วิจัยรูปแบบการให้บริการเตรียมความพร้อมเด็กพิการ สู่การเรียนร่วมโดยผู้ปกครองมีส่วนร่วม
 
การพัฒนาวิชาชีพ
 
 1. ศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษม
 2. กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาบริหารการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
 3. ศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษและการบริหารทางการศึกษาอย่างสม่ำเสมอ
 4. ศึกษาดูงานต่างประเทศเพื่อนำองค์ความรู้มาพัฒนางาน (สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น สิงคโปร์ เกาหลี)
 
ความร่วมมือ/การช่วยเหลือ/การสร้างชื่อเสียงให้กับคณะและมหาวิทยาลัย
 
 1. เป็นวิทยากรให้กับนิสิตจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่มาศึกษาดูงานที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง
 2. เป็นวิทยากร เรื่อง สุขวิทยาจิตของเด็กพิเศษและการดูแลเด็กพิเศษ ให้กับคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 3. เป็นคณะกรรมการในการจัดงานประชุมนานาชาติว่าด้วยการศึกษาพิเศษที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจัดขึ้น และได้ทูลเชิญให้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีมาเป็นประธานในพิธี
 4. เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจแบบสอบถาม เรื่อง ระดับรายการสาระการเรียนรู้ทางสังคมสำหรับเด็กปฐมวัยออทิสติก และแบบสอบถาม เรื่อง สาระการเรียนรู้ความสามารถทางสังคมของเด็กปฐมวัยออทิสติก สำหรับผู้ปกครอง ให้กับนิสิตระดับปริญญาเอก สาขาการศึกษาปมวัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 
 
 
 
 
ภาควิชาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)
สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0-2649-5289

Department of Special Education, Faculty of Education, Srinakharinwirot University
Sukhumvit 23, Bangkok 10110
Tel & Fax : (662) 6495289
Copyright © 2010 Department of Special Education, SWU