หน้าแรก เกี่ยวกับภาควิชา อาจารย์และบุคลากร ติดต่อสอบถาม
      
 
 
เมนูหลัก
 
 
  ศิษย์เก่าดีเด่นภาควิชาการศึกษาพิเศษ ปี 2553  
     
  ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล อุดมพิริยะศักย์ ที่ได้รับคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นของภาควิชาการศึกษาพิเศษ ในปี 2553 เนื่องในวันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี 16 กันยายน พ.ศ. 2553 และงานเกษียณอายุราชการของคณมาจารย์และเจ้าหน้าที่ ภาควิชาการศึกษาพิเศษ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.องอาจ นัยพัฒน์ มอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่นให้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล อุดมพิริยะศักย์
 
 
     
 
 
 
 
 
ภาควิชาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)
สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0-2649-5289

Department of Special Education, Faculty of Education, Srinakharinwirot University
Sukhumvit 23, Bangkok 10110
Tel & Fax : (662) 6495289
Copyright © 2010 Department of Special Education, SWU