หน้าแรก เกี่ยวกับภาควิชา อาจารย์และบุคลากร ติดต่อสอบถาม
      
 
 
เมนูหลัก
 
 
  ภาควิชาการศึกษาพิเศษ จัดโครงการวิปัสสนาพัฒนาจริยธรรม ณ วัดปทุมวนาราม  
     
 

ภาควิชาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดให้มีโครงการวิปัสสนาพัฒนาจริยธรรม โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นิสิตได้พัฒนาอารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้มีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะของความเป็นครูการศึกษาพิเศษ และเพื่อพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพันธ์ ศรีวันยงค์ หัวหน้าภาควิชาการศึกษาพิเศษ พร้อมด้วยอาจารย์ นิสิต เข้าร่วมโครงการนี้ เมื่อวันพุธที่ 7 ธันวาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. ณ วัดปทุมวนาราม กรุงเทพมหานคร

 
 
     
 
     
 
 
 
 
 
ภาควิชาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)
สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0-2649-5289

Department of Special Education, Faculty of Education, Srinakharinwirot University
Sukhumvit 23, Bangkok 10110
Tel & Fax : (662) 6495289
Copyright © 2010 Department of Special Education, SWU