หน้าแรก เกี่ยวกับภาควิชา อาจารย์และบุคลากร ติดต่อสอบถาม
      
 
 
เมนูหลัก
 
 
  เกี่ยวกับภาควิชาการศึกษาพิเศษ  
     
 
ประวัติความเป็นมาของภาควิชา/สาขาวิชา
 

ภาควิชาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เริ่มเปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2517 ได้เปิดบริการทั้งด้านการผลิตบัณฑิต และการบริการวิชาการแก่สังคม กล่าวคือ ในปีการศึกษา 2517-2521 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรชั้นสูงวิชาเฉพาะ ในสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ ด้านการสอนผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน และในปีการศึกษา 2522 ได้เปิดคลินิกสอนพูด เพื่อเป็นห้องปฏิบัติการแก่นิสิตระดับปริญญาโท และได้จัดให้มีบริการวิชาการแก่สังคมในการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการได้ยิน และการพูดแก่เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินที่มีอายุตั้งแต่ 3 ขวบ ขึ้นไป โดยไม่จำกัด พื้นความรู้ นอกจากนี้ยังให้บริการแนะแนวแก่ผู้ปกครองและผู้สนใจเกี่ยวกับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินอีกด้วย

สำหรับงานบริการนี้ยังมีโครงการเปิดแผนกตรวจวัดการได้ยินแก่บุคคลทั่วไป และ ให้คำแนะนำในการเลือกเครื่องช่วยฟัง วิธีใช้ ตลอดจนการดูแลรักษาเครื่องช่วยฟังโดยไม่คิดมูลค่า

ส่วนการผลิตบัณฑิตนั้น ในปีการศึกษา 2522 ทางภาควิชาการศึกษาพิเศษ ได้เปิดรับนิสิตระดับปริญญาโทแทนระดับประกาศนียบัตรชั้นสูงวิชาเฉพาะในสาขาวิชาเดียวกัน

ต่อมาในปีการศึกษา 2534 ภาควิชาได้เปิดสอนนิสิตระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ) สาขาการสอนผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน

ปีการศึกษา 2535 ได้เปิดสอนนิสิตระดับปริญญาโท (ภาคปกติ) สาขาการศึกษาสำหรับเด็กปัญญาเลิศ

ปีการศึกษา 2536 ได้เปิดสาขาการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา

และปีการศึกษา 2539 ได้เปิดสาขาการเรียนร่วมระหว่างเด็กที่มีความต้องการพิเศษกับเด็กปกติ

ในปีการศึกษา 2543 ภาควิชาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้ทำโครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เปิดสอนนิสิตระดับปริญญาโท สาขาการเรียนร่วมระหว่างเด็กที่มีความต้องการพิเศษกับเด็กปกติ เป็นรุ่นที่ 1 และในปีการศึกษา 2546 จึงเปิดสอนนิสิตระดับปริญญาโท สาขาการเรียนร่วมระหว่างเด็กที่มีความต้องการพิเศษกับเด็กปกติ เป็นรุ่นที่ 2

ในปีการศึกษา 2545 ภาควิชาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้ทำโครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เปิดสอนนิสิตระดับปริญญาโท สาขาการเรียนร่วมระหว่างเด็กที่มีความต้องการพิเศษกับเด็กปกติ

ภาควิชาการศึกษาพิเศษได้เปิดสอนนิสิตระดับปริญญาโททั้งภาคปกติ และภาคพิเศษ โดยเปิดรับสลับกันใน 4 สาขา คือ

      1) สาขาการสอนผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน

      2) สาขาการศึกษาสำหรับเด็กปัญญาเลิศ

      3) สาขาการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา

และ 4) สาขาการเรียนร่วมระหว่างเด็กที่มีความต้องการพิเศษกับเด็กปกติ

และในปีการศึกษา 2545 ภาควิชาได้เปิดสอนนิสิตระดับปริญญาเอก รุ่นที่ 1 และปีการศึกษา 2547 เปิดรับนิสิตเป็นรุ่นที่ 2

ปัจจุบันในปีการศึกษา 2552 ภาควิชาได้เปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท สาขาการเรียนร่วมระหว่างเด็กที่มีความต้องการพิเศษกับเด็กปกติ (ภาคปกติ) โดยมีนิสิตจำนวน 1 คน และ สาขาการเรียนร่วมระหว่างเด็กที่มีความต้องการพิเศษกับเด็กปกติ (ภาคพิเศษ) โดยมีนิสิตจำนวน 19 คน

 
 
ปรัชญา
 

การศึกษา คือ ความเจริญงอกงาม

 
 
ปณิธาน
 

การจัดการศึกษาพิเศษตั้งอยู่บนหลักความคิดที่ว่า ทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกันในการเรียนร่วมทางการศึกษา ถ้าเด็กที่มีความต้องการพิเศษไม่สามารถเรียนในโปรแกรมการศึกษาที่จัดตามปกติได้ ก็จะต้องจัดการศึกษาให้ตอบสนองความต้องการของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ทั้งผู้ที่มีภาวะบกพร่องและผู้ที่มีความสามารถพิเศษให้สามารถพัฒนาให้ถึงศักยภาพสูงสุดที่มีอยู่ โดยคำนึงถึงการอยู่ร่วมสังคมกับคนปกติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์กับสังคม

 
 
วิสัยทัศน์
 

ภาควิชาการศึกษาพิเศษ มีเป้าหมายเป็นหน่วยงานที่ผลิตบัณฑิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพสูงทุกระดับและมีบทบาทเป็นผู้นำทางการศึกษาพิเศษให้สามารถก้าวสู่ระดับมาตรฐานสากล

 
 
พันธกิจ
 

1. ผลิตบุคลากรทางด้านการศึกษาพิเศษในระดับมหาบัณฑิตและระดับดุษฎีบัณฑิต
2. ให้การบริการวิชาการที่ครบวงจรทางด้านการศึกษาพิเศษแก่สังคมและเป็นศูนย์สาธิตการสอน
3. สนับสนุนและส่งเสริมให้คณาจารย์ทำการวิจัยอย่างต่อเนื่อง
4. ส่งเสริมให้คณาจารย์และนิสิตพัฒนาทางด้านวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
5. ร่วมมือกับหน่วยงานกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนในการจัดการศึกษาพิเศษ การวางแผนการศึกษาและการชี้นำทางการศึกษาพิเศษให้สังคม

 
 
วัตถุประสงค์
 

1. เพื่อผลิตบัณฑิตทางการศึกษา ให้เป็นผู้ชำนาญการด้านการศึกษาพิเศษ
2. เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการวิชาการแก่สังคมด้านการศึกษาพิเศษ รวมทั้งเป็นศูนย์สาธิตการสอน
3. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้คณาจารย์พัฒนางานด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
4. เพื่อให้คณาจารย์และนิสิตพัฒนางานด้านวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
5. เพื่อเป็นแหล่งประสานงาน และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และประสบการณ์ด้านการศึกษาพิเศษกับองค์กรภายในประเทศ และต่างประเทศ

 
 
 
 
ภาควิชาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)
สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0-2649-5289

Department of Special Education, Faculty of Education, Srinakharinwirot University
Sukhumvit 23, Bangkok 10110
Tel & Fax : (662) 6495289
Copyright © 2010 Department of Special Education, SWU